Til borgerne i Hastrup

 

Den 26. oktober 2000 afholdte Snoldelev Sogns Borgerforening et borgermøde med deltagelse af Ramsø Kommunes tekniske direktør Jesper Moesgaard og borgmester Poul Lindor Petersen. På mødet blev der diskuteret en bred vifte af emner, heriblandt de stigende trafikproblemer i Salløv, Snoldelev og Hastrup.

Borgmesteren kunne oplyse, at Ramsø Kommune ikke har aktuelle planer om at afhjælpe disse problemer, men at man fra kommunens side gerne modtager skriftlige henvendelser fra borgerne med en gennemgang af problemer og mulige løsninger.

Denne opfordring har borgerforeningen valgt at efterfølge og der er nu nedsat en trafikgruppe i henholdsvis Salløv, Snoldelev og Hastrup. Det er borgerforeningens hensigt at trafikgrupperne i første omgang skal diskutere de lokale trafikproblemer, herunder krav og ønsker til den fremtidige trafiksituation. Når dette arbejde er afsluttet vil borgerforeningen rette en samlet henvendelse til Ramsø Kommune.

 

Trafikgruppen i Hastrup har diskuteret emnet på to møder og gruppen er nu nået frem til følgende:

 

Problemer:

Der er både for meget gennemkørende myldretidstrafik og for meget gennemkørende lastbiltrafik i Hastrup og dette ofte i kombination med høj hastighed.

Der er ingen sikre veje i Hastrup, hvor børnene kan cykle/lege.

 

Krav:

Ved etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger skal der tages hensyn til fremkommeligheden for brede køretøjer, som eksempelvis mejetærskere og udrykningskøretøjer.

 

Løsninger:

Chikaner ved byskiltene, som eks. i Kirke Syv, evt. med overkørbare felter i brosten.

Rumlestriber ved byskiltene og i byen.

Byskiltene flyttes længere ud.

Gennemkørselsforbud for lastbiltrafik.

Gennemførelse af fartkontrol.

Skilte med legende børn.

 

Hvis du/I har kommentarer til ovennævnte er I velkomne til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

Trafikgruppen i Hastrup

Jytte, Karlslundevejen 3; Kuno, Gl. Havdrupvej; Villads, Hastrup Bygade 22A; Søren, Grønnegade 9A; Niels, Grønnegade 10

 

 

Parallelt med dette arbejde har der været gennemført en underskriftsindsamling i Hastrup. Alle byens borgere har skrevet under på et brev til Ramsø Kommune, hvori kommunen opfordres til at forbedre trafikforholdene i Hastrup.