November 2001

 

LOVE FOR HASTRUP BYLAUG

 

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er HASTRUP BYLAUG.

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at styrke sammenholdet i Hastrup ved primært at afholde fastelavns- og midsommerfester, Sct. Hans bål og tønde­slag­ning (evt. i samarbejde med Borgerforeningen).

 

§ 3 MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages alle, som bor indenfor Hastrup bygrænse, d.v.s. indenfor skellet til de omliggende byer.

 

Medlemskabet ophører ved fraflytning eller udmeldelse.

 

§ 4 KONTINGENT

Ved indmeldelsen betales kr. 10,00 een gang for alle pr husstand.

 

§ 5 BYTING

Ordinært byting afholdes hvert år i forbindelse med fastelavnsfesten med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

6. Eventuelt

 

Indkaldelse til byting sker med mindst 14 dages varsel i forbindelse med invitation til fastelavnsfesten.

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være oldermanden i hænde senest 8 dage før bytingets afholdelse.

 

Ændring af lovene kræver, at et flertal på 2/3 af de fremmødte stem­mer for. Alle andre beslutninger træffes ved almindelig stemmefler­hed.

 

Såfremt der - efter bestyrelsens skøn - ikke er basis for at afholde faste­lavns­fest, indkaldes og afholdes det ordinære byting i forbin­delse med mid­som­mer­festen.

 

§ 6 BESTYRELSE

Bestyrelsen, der vælges på det årlige byting, består af oldermand samt 3 laugsmænd, der vælges for 2 år. På lige år vælges oldermand og 1 laugs­mand. På ulige år vælges 2 laugsmænd. Herudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med skatmester og evt. skriver.

 

Såfremt oldermanden fraflytter eller går af, kan bestyrelsen – i en periode frem til afholdelse af

 

det næste ordinære byting – konstituere sig selv med en fungerende oldermand.

Valgene gælder den pågældende husstand og det er derfor en selvføl­ge, at den valgtes ægtefælle/samlever deltager i bestyrelsens arbej­de og møder.

 

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er oldermandens stemme af­gø­rende.

 

§ 7 REGNSKAB

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, skal foreligge til revision 1 måned før bytingets afholdelse.

 

Bytinget vælger 2 revisorer og en suppleant for 1 år.

 

Laugsarrangementer skal i princippet hvile i sig selv, dog kan der efter by­tingets beslutning oprettes fonds til særlige formål, f. eks. jubilæumsfond. Midler hertil skaffes gennem overskud på arrangementer samt ved salg af lotterier m.v.

 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT BYTING

Ekstraordinært byting skal afholdes, når bestyrelsen finder det nød­vendigt, eller når mindst 10 medlemmer (husstande) skriftligt begæ­rer det overfor bestyrelsen.

 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og det ekstraordinæ­re by­ting skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af begæring­en.

 

§ 9 SÆRLIGE BESTEMMELSER

I foreningens arrangementer kan alle husstande indenfor Hastrups by­grænse deltage - ved fester skal børn være fyldt 16 år.

Herudover kan fraflyttede personer, som har boet i Hastrup mere end 2 år og med fortsat tilknytning til Hastrup, deltage.

Ægtefælle, samlever o.lign. kan naturligvis også deltage.

 

§ 10 OPLØSNING

Opløsning af foreningen kan kun ske på et dertil indkaldt byting, hvor mindst 50% af medlemmerne er fremmødt og mindst 75% af de frem­mødte stemmer for opløsningen.

 

Såfremt 50% ikke møder frem, skal der afholdes et ekstraordinært by­ting med “opløsning af foreningen” som eneste dagsordenspunkt, hvor­efter sim­pelt stemmeflertal er afgørende.

 

Vedtages opløsningen, træffer det ekstraordinære byting bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler til forskønnelsesfor­mål i Hastrup eller eventuelle velgørende formål.

 

 

Vedtaget på det stiftende byting i Snoldelev

Sognegård, lørdag den 3. marts 1984.

Ændret af bytinget lørdag den 15. juni 1985.

Ændret af bytinget lørdag den 9. februar 1991.

Ændret af bytinget lørdag den 17. februar 1996.

Ændret af bytinget lørdag den 23. juni 2001.