Storskralds ordningen i Ramsø kommune.


*      Storskrald indsamles, for helårsboligers vedkommende, 9 gange årligt, det vil sige 1 gang månedlig undtagen månederne: februar, juli og december.

*      Storskrald indsamles i Hastrup  4. mandag i måneden. Hvis den faste indsamlingsdag er en helligdag, vil der i god tid forinden blive annonceret en erstatningsdag i Midtsjællands Avis (Heden) som husstandsomdeles hver måned.

*      Den mængde storskrald, den enkelte husstand må sætte ud til afhentning knytter sig til størrelsen af den dagrenovationscontainer husstanden har, således:

*      140 liter = 6 storskraldsenheder

*      180 liter = 7 storskraldsenheder

*      240 liter eller derover = 8 storskraldsenheder.

*           I August måned (og kun august) kan stilles dobbelt antal enheder ud!

1 storskraldsenhed er

*      en kasse, en sæk  eller et enkelt stykke storskrald, der max må måle 1 meter x 0,5 meter

*      eller en meter x 0,5 meter i diameter

*      må ikke veje mere end 25 kg

*      større indbo genstande op til max. 150 kg. Kan der træffes aftale med skraldemanden inden afhentningsdagen.

Den type affald, der fjernes som storskrald, er:

*      Kasserede brugsgenstande, herunder komfurer, køleskabe, frysere og emballage fra private husstande

*      Sammen med storskrald indsamles genbrugsaffald – flasker og papir i klare sække. Papir for sig og flasker for sig, og der er ikke begrænsninger på mængden af de sække, der indeholder genbrugsaffald.

Affald som ikke er storskrald:

*      Byggematerialer og bygningsdele *) (vinduer, døre, køkkenbordsplader, toiletskåle, hånd- og køkkenvaske o.s.v. er ikke storskrald og må ikke bortskaffes som sådan

*      Automobildele *), herunder akkumulatorer er heller ikke storskrald.

*      *) disse affaldstyper skal den enkelte husstand selv aflever på lossepladsen.

Andre affaldsordninger.

*      Privat husstande i Ramsø Kommune kan aflevere olie- og kemikalieaffald på kommunens renseanlæg.

*      På Viby renseanlæg kan affaldet afleveres dagligt mellem kl. 09.00 og kl. 11.00.

*      Da ikke alle borgere har mulighed for at benytte sig af dette tilbud, holder Viby og Gadstrup renseanlæg åbent for aflevering den første almindelige lørdag i hvert kvartal.

*      I 2001 vil der på Viby og Gadstrup renseanlæg være åbent for aflevering af farligt affald på følgende lørdage:

7. april, 7. juli og 6 oktober.

Disse datoer vil i god tid bliver annonceret i ”Heden”.

*      Åbningstiderne disse lørdage er:

*      Gadstrup renseanlæg: Kl. 09.00 – 11.00

*      Viby renseanlæg : Kl. 10.00 – 12.00

 

*      Hvad kan afleveres :

*      Rester af maling, olieaffald, kemikalieaffald, batterier, akkumulatorer, computerudstyr o.lign.

 

*      Hvad kan ikke afleveres:

*      Køleskabe, frysere o.lign. kan ikke afleveres på renseanlægget. Disse ting er storskrald og skal afleveres til storskraldsordningen.

 

*      Hvor skal affaldet lægges:

*      Det er meningen, at borgeren selv skal placere affaldet i de opstillede containere. Det er vigtigt, at affaldet afleveres i den rigtige container, således at de forskellige affaldstyper ikke bliver blandet. Personalet på renseanlægget er gerne behjælpelig med råd og vejledning.

 

Undlad at sætte affald uden for renseanlægget – det kan være farligt legetøj for børn!