VEDTÆGTER

                 

FOR

 

FORSYNINGSSELSKABET

                           

I

             

HASTRUP

 

 

                   §  §  §  §  §

§  §  §

§

                          

                             15. Juni 2000    

Vedtægter for Forsyningsselskabet i Hastrup

 

 

Navn og hjemsted

 

§ 1

 

Selskabet, der er stiftet d. 15.juni 2000, er et andelsselskab, hvis navn er Forsyningsselskabet i Hastrup.

Selskabet har hjemsted i Snoldelev-Hastrup, Ramsø Kommune.

 

Formål

 

§ 2            

 Selskabets formål er :

   -   At, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for forsyningsselskabets fastsatte regulativ, formidle køb og salg af godt og tilstrækkeligt vand fra Snoldelev Vandværk til selskabets medlemmer til lavest mulige pris, der foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

   - At anlægge en hovedledning mellem Snoldelev Vandværk og Hastrup by med nødvendige tilslutninger ,stophaner og målere.

 

Medlemmer

 

§ 3

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i eller omkring Hastrup by og Hastrupvej, eller deres repræsentant, kan blive medlem af selskabet.

 

Medlemmers rettigheder

 

§ 4

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der indgår i kontraktforholdet mellem Snoldelev Vandværk og selskabet.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Regulativ og takstblad følger i videst mulig omfang Snoldelev Vandværks.

                              

 

                             

Medlemmers forpligtelser og hæftelser

 

§ 5

 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets tilslutningsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende.

 

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af selskabets regulativ og takstblad (herunder tilslutningsbidrag ) samt nærværende vedtægter.

 

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til selskabet er betalt.

 

Udtræden af selskabet

 

§ 6

 

Udtræden af selskabet kan ske ved ejerskifte:

·        eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde,

·        eller ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer,

·        eller ved overenskomst mellem et medlem og bestyrelsen,

·        eller ved eksklusion af selskabet p.g.a. restancer, der ikke har kunnet inddrives,

·        eller ved eksklusion af selskabet p.g.a. anden grov tilsidesættelse af selskabets vedtægter.

 

Ved eksklusion, som vedtages af en enig bestyrelse, afbrydes vandforsyningen og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nytilslutning, eventuelle omkostninger hermed afholdes af medlemmet.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke-medlemmer

 

§ 7

 

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer - vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde selskabets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene, herunder prisen for sådanne vandleverancer.

 

Generalforsamlingen

 

§ 8

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 

Generalforsamling afholdes hvert års første kvartal.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel enten ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

 

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 10 januar.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges udover dagsorden, regnskab, budget og eventuelle forslag.

 

Dagsorden skal mindst indeholde.

·        Valg af dirigent

·        Bestyrelsens beretning

·        Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

·        Næste års  vandpris ,tilslutningsbidrag og budget forelægges til godkendelse

·        Behandling af indkomne forslag

·        Valg

·        Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger

 

§ 9

Hvert medlem har èn stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere èn stemme ved skriftlig fuldmagt.

 

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

 

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

 

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

 

 

Bestyrelsen

 

§ 10

 

Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 medlem, første gang ved lodtrækning.

 

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Den er beslutningsdygtig, når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Suppleanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed skal forelægges generalforsamlingen til beslutning.

 

Tegningsret

 

§ 11

 

Selskabets tegnes af formanden i forening med èt bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan placere selskabets midler i et pengeinstitut.

 

Regnskab

 

§ 12

 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte 2 revisorer samt eventuelt en af bestyrelsen antagen revisor.

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, 1. gang ved lodtrækning.

Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Revisorer og revisorsuppleant kan genvælges.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Opløsning

 

§ 13

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 

 

 

Ikrafttræden

 

§ 14

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 15.juni 2000, hvor de også træder i kraft.

 

 

Medlem af bestyrelsen………………………………………………

 

 

 

Medlem af bestyrelsen………………………………………………

 

 

 

Medlem af bestyrelsen………………………………………………

 

 

 

Dirigent…………………………………………………………………….