Regulativ for Forsyningsselskabet

i

Hastrup

 

 

 

                             Hvad  får  jeg   ?

                                                               

                                                                           

 

                                                              

 

                                                              

                                                                       Hvad  skal  jeg  ?

 

 

 

                                                                         

 

 

                                                                                                             Hvad    jeg  ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      18. juli  2000


Indhold

 

                  1  Indledende bestemmelser                                             3

 

2  Forsyningsselskabets styrelse                                        4

 

3  Ret til forsyning med vand                                           4

 

4  Forsyningsledninger                                                     5

 

5  Stikledninger                                                                6

 

6- 10 Vandinstallationer                                                   7

 

6  Jordledninger                                                               7

 

7  Installationer i bygninger                                              7

 

8  Hovedmålere                                                                8

 

9  Bimålere                                                                      10

 

10  Ansøgning                                                                 10

 

11  Opretholdelse af tryk og forsyning                             11

 

12  Vandspild                                                                   11

 

13  Brug af vand fra brandhaner                                      12

 

14  Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt        12

 

15  Driftsbidrag                                                                12

 

16  Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.                       12

 

17  Straffebestemmelser                                                    13

 

18  Ikrafttrædelse                                                              13

 

 

1. Indledende bestemmelser

 

1.1    Dette regulativ er udfærdiget i medfør af lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven )  af Ramsø kommunalbestyrelse efter forhandling med Forsyningsselskabet i Hastrup.

 

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgår af Forsyningsselskabets takstblad.

 

1.3   Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau.

 

1.4   Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab som senest ændret ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

 

1.5   Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

 

 1.6   Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for forsyningsselskabet, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig. Der henvises i øvrigt til den i 1.3 nævnte bekendtgørelse § 1, stk. 1.

 

1.7  Ved Forsyningsselskabets hovedanlæg forstås i dette regulativ hovedledninger og forsyningsledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

 

Ved forsyningsselskabets forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.

 

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

 

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

 

1.8  Ejeren af en ejendom, der får vand fra forsyningsselskabet, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Forsyningsselskabet.

2. Forsyningsselskabets styrelse

 

Hovedledningen , forsyningsledninger og stikledninger ejes og drives af Forsyningsselskabet i Hastrup.

 

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet Forsyningsselskabet, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Forsyningsselskabet kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

 

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag mv. fastsættes af Forsyningsselskabet og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af Forsyningsselskabet.

 

Om Forsyningsselskabets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i Forsyningsselskabets vedtægter.

3. Ret til forsyning med vand

 

3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Forsyningsselskabets naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne anden virksomhed benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og Forsyningsselskabets vedtægter, og mod betaling efter godkendt takstblad.

 

3.2 Forsyningsselskabet bestemmer, i hvilket omfang det kan levere vand til erhvervsvirksomhed, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Forsyningsselskabet fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

3.3   Etablering af vandindlæg fra Forsyningsselskabet som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.

Forsyningsselskabet kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.

 

3.4   Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan Forsyningsselkabet forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. For at ovennævnte ændringer kan medføre forhøjelse af anlægsbidraget, skal de forårsage en væsentlig stigning i vandforbruget. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels eller ejerlejligheder. Forsyningsselskabet kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af Forsyningsselskabets vedtægter.

4. Forsyningsledninger

 

4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens §§, 29 og 45-48.

Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner.

4.2 I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Forsyningsselskabet, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til Forsyningsselskabets hovedanlæg og til dets forsyningsledningsnet efter satserne i Forsyningsselskabets takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af punkt 3.4, 3 punktum.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra Forsyningsselskabet bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen, eller de der har ønsket vejreguleringen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Forsyningsselskabet forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Forsyningsselskabet kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

 

4.3 Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt; meromkostningerne herved afholdes af kommunen.

I forbindelse med omlægning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningerne til flytning af brandhaner/ brandbrønde med tilhørende ledninger og tilslutning til vandledning.

 

4.4 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.

5. Stikledninger

 

5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Forsyningsselskabet.

 

5.2 I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til Forsyningsselskabet skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i Forsyningsselskabets takstblad. Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Forsyningsselskabet forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Forsyningsselskabet kan forlange, at der forudstilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

 

5.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Forsyningsselskabet og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Tilsvarende gælder, hvis en stikledning af nødvendighed eller efter de interesseredes ønske føres over trediemands ejendom.

 

5.4 Forsyningsselskabet kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, ændringer i forbruget, foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne for omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter indstilling fra Forsyningsselskabet bestemme, at omkostninger ved omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere, eller de som har ønsket vejreguleringen.

 

5.5 Forsyningsselskabet kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens bekostning.

6- 10. Vandinstallationer

                                             6. Jordledninger

 

6.1  Jordledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

 

6.2 Alt arbejde med jordledning skal udføres af autoriserede vandmestre eller af Forsyningsselskabet og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på besigtigelse færdigmeldes til Forsyningsselskabet, der underretter bygningsmyndigheden.

 

6.3  Jordledningen skal anlægges og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning.

Forsyningsselskabet kan ligeledes på baggrund af konstaterede eller formodede fejl forlange de nævnte aktiviteter - herunder den fornødne udbedring - udført ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

 

6.4 Ved ombygning af en ejendom kan Forsyningsselskabet forlange udskiftning af jordledningen ved ejerens foranstaltning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

6.5 Omkostninger til omlægning af jordledning som følge af nødvendige omlægninger af forsynings og/eller stikledning afholdes af grundejeren.

 

6.6  Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Forsyningsselskabet lade arbejdet udføre for hans bekostning.

7. Installationer i bygninger

 

7.1  Alt arbejde ved vandinstallationer skal udføres af autoriserede vandmestre eller af Forsyningsselskabet og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse færdigmeldes til Forsyningsselskabet, der underretter bygningsmyndigheden.

 

7.2  Apparater, filtre og armaturer mv., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen (VA-godkendelse eller eventuel EU-godkendelse).

 

7.3  Hvis Forsyningsselskabet finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende og at dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Forsyningsselskabet forlange, at der opstilles trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter Forsyningsselskabets nærmere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning.

 

7.4 Ved ombygning af en ejendom kan Forsyningsselskabet forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

 

7.5  Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for hans bekostning. Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren. Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette Forsyningsselskabet om forholdet. Forsyningsselskabet kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Forsyningsselskabet finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Forsyningsselskabets tilladelse.

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således at pludselige, kraftige og unødvendige variationer undgås. Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Forsyningsselskabet kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde på grundejerens bekostning.

 

7.6  Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Forsyningsselskabet lade arbejdet udføre for dennes bekostning.

 

8. Hovedmålere (afregningsmålere)

 

8.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes en måler i hver ejendom.

 

8.2 Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den overtages derefter af Fosyningsselskabet og forbliver Forsyningsselskabets ejendom. Anbringelsen skal foretages af Forsyningsselskabet eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af Forsyningsselskabet.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Forsyningsselskabet kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

 

8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af Forsyningsselskabet udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed mv.

 

8.4   Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan Forsyningsselskabet kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

 

8.5 Vandmålere vedligeholdes af Forsyningsselskabet for dettes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for Forsyningsselskabet i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost mv., alene med undtagelse af beskadigeIser, som skyldes slid og ælde. Forsyningsselskabet er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning .

8.6  Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af Forsyningsselskabet. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning skal efterses og istandsættes, afholdes omkostningen af ejeren, ligesom Forsyningsselskabet kan ansætte et skønnet merforbrug.

 

8.7  Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give Forsyningsselskabet meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Hvis ejeren ikke efterkommer Forsyningsselskabets anmodning om at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Forsyningsselskabet lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

 

8.9   Forsyningsselskabet kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til Forsyningsselskabet forlange at få måleren prøvet. Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennem1øbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveomkostningerne af Forsyningsselskabet, og Forsyningsselskabet foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Forsyningsselskabet skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

 

8.10   Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter Forsyningsselskabet efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

9. Bimålere

 

9.1  Forsyningsselskabet kan tillade opsætning af bimålere.

 

9.2  Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er Forsyningsselskabet uvedkommende. Forsyningsselskabet har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

9.3   Bimålere kan udlånes fra Forsyningsselskabet i det omfang, Forsyningsselskabet råder over det fornødne antal bimålere af passende størrelse.

8.2-7 finder tilsvarende anvendelse for udlånte bimålere.

 

9.4   Hvis bimåleren ikke udlånes fra Forsyningsselskabet, må ejeren selv anskaffe den, og bimåleren tilhører da ejeren. Om disse bimålere gælder følgende:

8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimålernes anbringelse, størrelse og type.

9.5  Ejeren skal sørge for, at bimåleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved bimåleren, skal ejeren straks give Forsyningsselskabet meddelelse om det.

De plomber, der er anbragt på bimåleren, må kun brydes af Forsyningsselskabet.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen bimåler.

10. Ansøgning

 

10.1  Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående installationer påbegyndes, skal Forsyningsselskabets og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Danske

Vandværkers Forenings normalblanketter eller på kommunens eller Forsyningsselskabets særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale.

 

10.2  Forsyningsselskabet kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst ved ansøgningen.

11. Opretholdelse af tryk og forsyning

 

11.1 Forsyningsselskabet skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og bør opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, der ikke er omfattet af pkt. 7.3. Forsyningsselskabet har dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

 

11.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Forsyningsselskabet kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

 

11.3  Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.m

 

11.4  Forsyningsselskabet kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at Forsyningsselskabets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge Forsyningsselskabet at træffe en sådan bestemmelse.

 12. Vandspild

 

12.1 Vandet fra Forsyningsselskabet må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Forsyningsselskabet har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

 

12.2  Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra Forsyningsselskabet.

 

12.3 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag. Forbruget vil i så fald blive fastsat ved Forsyningsselskabets skøn efter forhandling med ejeren.

 

13.  Brug af vand fra brandhaner

 

13.1  Bortset fra indsats ved brand- og andre nødstilfælde må ingen uden forud indhentet tilladelse fra Forsyningsselskabet bruge vand fra brandhaner.

14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal Forsyningsselskabets personale - mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

 

14.2  Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give Forsyningsselskabet alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

15. Driftsbidrag

15.1 For alt vandforbrug fra Forsyningsselskabets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de 2 årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Forsyningsselskabet kan forlange oplysning fra kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning.

 

15.2  For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Forsyningsselskabet kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af Forsyningsselskabet.

 

15.3  For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag

 

16. Betaling af anlægs- og driftsbidrag mv.

16.1  Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som Forsyningsselskabet eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

 

16.2  Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan Forsyningsselskabet lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Forsyningsselskabet har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til Forsyningsselskabet enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

 

16.3  Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan Forsyningsselskabet nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan Forsyningsselskabet lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. Pkt.16.2, 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til Forsyningsselskabet enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

 

16.4  Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i pkt.16.2 og 3.

17. Straffebestemmelser

17.1  Den, der overtræder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som Forsyningsselskabets personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5,11.4,12.1 og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.

 

17.2  Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84.

 

17.3  På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

18. Ikrafttrædelse

 18.1   Dette regulativ træder i kraft den       1. september 2000.

 

18.2  Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

 

Foranstående regulativ for Forsyningsselskabet i Hastrup stadfæstes  hermed i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v.

 

  Ramsø Kommune den